CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ KANCELÁŘ

2023 Brněnský Zvonec

web by impnet

Vyřešíme exekuci Chci koupit Chci prodat Chci pronajmout Okamžitý výkup
Byty Rodinné domy a pozemky Chaty a zahrady Poptávky

Čím je dána nižší obchodovatelnost spoluvlastnických podílů?

V případě oceňovaní spoluvlastnického podílu na nemovité věci musí být při stanovení ceny obvykle zohledněna jeho nižší obchodovatelnost v porovnání s prodejem nemovitých věcí jakožto celku. V první řadě je však nutné konstatovat, že v tuzemských podmínkách trh se spoluvlastnickými podíly na nemovitých věcech v podstatě neexistuje, což velmi ztěžuje nejen jejich prodej, ale i již samotné ocenění.

Problém 1: Neexistence trhu se spoluvlastnickými podíly

Metodicky se pro stanovení ceny obvykle vychází ze vzorků podobných nemovitých věcí nabízených k prodeji (nebo již zrealizovaných prodejů), obecně tedy z aktuální tržní ceny porovnatelných nemovitých věcí, avšak nemovitých věcí nabízených či již prodaných jako celek. I když stav, kdy se nemovité věci nachází ve spoluvlastnictví více osob, není nijak neobvyklý, vesměs se jednotlivé spoluvlastnické podíly na nemovitých věcech, až na vzácné výjimky, veřejně neobchodují, neboť na realitním trhu je takřka mizivá poptávka po takovýchto částech nemovitých věcí.

Problém 2: Nízká obchodovatelnost

Tato faktická neexistence trhu se spoluvlastnickými podíly na nemovitých věcech je přímým důsledkem nízké obchodovatelnosti spoluvlastnických podílů na nemovitých věcech. Skutečnost, že v  podstatě  nejsou  k  dispozici vzorky porovnatelných spoluvlastnických podílů na nemovitých věcech, nýbrž pouze srovnatelné obchodované nemovité věci jakožto celky, musí být jako taková rovněž zohledněna při ocenění spoluvlastnického podílu na nemovité věci, kdy se tak děje prostřednictvím užití koeficientu nižší obchodovatelnosti spoluvlastnických podílů.

Problém 3: Potenciální potíže pro zájemce o koupi

Vedle výše zmíněného problematického aspektu při obchodování se spoluvlastnickým podílem na nemovitých věcech spočívajícím v někdy až absentujícím trhu se spoluvlastnickými  podíly na nemovitých věcech, je rovněž nutné zmínit, že situace, kdy předmětem obchodní transakce není celá nemovitá věc, nýbrž pouze spoluvlastnický podíl, představuje pro případného zájemce o koupi nemovité věci značný zdroj potencionálních potíží, a to z toho důvodu, že se po nabytí daného spoluvlastnického podílu nestane výlučným vlastníkem nemovité věci, tedy nebude oprávněn rozhodovat o osudu dotyčné nemovité věci zcela libovolně dle vlastního úsudku ani s ní takto nakládat, nýbrž bude do budoucna nucen vždy nějakým způsobem kooperovat s ostatními spoluvlastníky.

Prodejní cena podílu je výrazně nižší než celé nemovitosti

Tyto nepříjemnosti, které jsou spojené s koupí pouze spoluvlastnického podílu na nemovité věci, se následně odrážejí v zájmu potencionálních kupujících při nabídce spoluvlastnických podílů k prodeji, který je obecně nižší v porovnání se situací, kdy je nabízena celá nemovitá věc. V důsledku toho je rovněž i dosahovaná prodejní cena spoluvlastnického podílu nižší, než by napovídala velikost konkrétního spoluvlastnického podílu – tedy například u spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 je jeho prodejní cena nižší než polovina celé nemovité věci, u velikosti 1/3 je jeho prodejní cena nižší než třetina celé nemovité věci atp.

Spoluvlastnické podíly zatížené exekucí

Nejinak je tomu i v případě prodeje spoluvlastnického podílu v exekučním řízení formou veřejné dražby, naopak skutečnost je taková, že v tomto případě jsou výše zmíněné problematické charakteristiky spoluvlastnického podílu kupujícími vnímány dokonce ještě intenzivněji, neboť se s ostatními spoluvlastníky zpravidla neznají a riziko případných budoucích neshod mezi nimi je tím pádem ještě akcentováno.

Co se promítá do obvyklé ceny spoluvlastnického podílu?

Tato snížená obchodovatelnost musí být při oceňování samotného spoluvlastnického podílu na nemovité věci samozřejmě zohledněna a tato komplikace musí být promítnuta do zjištěné obvyklé ceny spoluvlastnického podílu, jak ostatně vyplývá i z dikce ustanovení  §2  odst.  l  zákona č.151/1997 Sb. o oceňování majetku: „Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytovaní stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.“

S ohledem k výše nastíněné obecně obtížné obchodovatelnosti spoluvlastnických podílů je tedy nutné stanovit obvyklou cenu pouhého spoluvlastnického podílu na nemovité věci nižší, než by odpovídalo mechanickému matematickému vyjádření hodnoty podílu z celku. Nelze tudíž výslednou cenu stanovit pouze jako součin velikosti spoluvlastnického podílu s cenou celku. Je nutné nejen zjištěnou obvyklou cenu celku před korekcí ceny vynásobit spoluvlastnickým podílem, nýbrž ještě cenu dále ponížit, a to koeficientem nižší obchodovatelnosti spoluvlastnických podílů.

Díky bohatým znalostem realitního trhu v Brně a okolí vám každopádně v Brněnském zvonci můžeme nabídnout co nejvyšší kupní cenu, aby došlo ke spokojenosti obou stran. Navíc od vás koupíme i spoluvlastnické podíly zatížené exekucí a jinými omezeními. Jako jediní v Brně se specializujeme na výkup spoluvlastnických podílů a dbáme na to, abychom každý případ vyřešili rychle, diskrétně a profesionálně. Obraťte se na nás. Víme, jak to chodí, ale také víme, jak to řešit.

Zdroj: Znalecká společnost s.r.o.

Chci pomoci se spoluvlastnickým podílem

Plná verze