CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ KANCELÁŘ

2023 Brněnský Zvonec

web by impnet

Vyřešíme exekuci Chci koupit Chci prodat Chci pronajmout Okamžitý výkup
Byty Rodinné domy a pozemky Chaty a zahrady Poptávky

Jak na spoluvlastníky s jejichž rozhodnutím nesouhlasíte?

Spoluvlastnictví umožňuje více osobám vlastnit stejný majetek. Když tedy vznikne potřeba manipulovat s tímto majetkem, je důležitá dohoda mezi těmito osobami. V rámci podílového spoluvlastnictví má každý vlastník svůj podíl na majetku. Ty mohou mít různou velikost. S tímto podílem může každý spoluvlastník nakládat podle své vůle. Je ale omezen právy ostatních spoluvlastníků a velikost podílu určuje míru jeho vlivu na rozhodování o společném majetku. Pokud nedojde k jednomyslné dohodě, dává občanský zákoník možnosti bránit se v závislosti na režimu správy věci.

Existují tři režimy společné správy: běžná, mimořádná a správa zvlášť významné záležitosti.

Běžná správa

Běžná správa se zabývá většinou rozhodnutí, která se týkají společného majetku, jako je užívání, údržba a úprava věci. Do této kategorie patří i otázky spojené s příjmy a výdaji v souvislosti s pronájmem nebo investicemi do majetku. V případě nesouhlasu se přistupuje k hlasování, kde je rozhodnutí přijato většinou hlasů. Přehlasovaný spoluvlastník nemá zákonnou možnost napadnout rozhodnutí ostatních. Aby byli spoluvlastníci přijatým rozhodnutím ohledně běžné správy vázáni, musí být o jeho nutnosti vyrozuměni. V případě, že o rozhodnutí nebyl spoluvlastník včas vyrozuměn, není jím vázán, pokud svůj souhlas neudělil dodatečně. Výjimkou je pouze situace, kdy je potřeba jednat okamžitě.

Mimořádná správa

Mimořádná správa se týká významných rozhodnutí, jako jsou podstatné změny nebo zlepšení, změny účelu nebo zpracování majetku. Příkladem může být rozsáhlá rekonstrukce či změna účelu nemovitosti. Pro přijetí nebo odmítnutí těchto rozhodnutí je potřeba alespoň dvoutřetinová většina hlasů spoluvlastníků. V případě nesouhlasu se může přehlasovaný spoluvlastník do 30 dnů ode dne přijetí obrátit na soud, aby věc rozhodl. Takový spoluvlastník může rovněž podat žalobu ke zrušení rozhodnutí. Musí ale prokázat, že přijatým rozhodnutím mu hrozí těžká újma (například finanční zátěž neúměrná jeho podílu). Toto právo může být omezeno, pokud by zrušení rozhodnutí znamenalo zánik věci.

Správa zvlášť významné záležitosti

Pokud jde o zatížení, zrušení zatížení nebo omezení práv spoluvlastníků na delší dobu, vyžaduje se souhlas všech spoluvlastníků. Tato situace se vztahuje zejména k zřízení služebnosti, práva stavby, nájmu nebo zástavního práva. Výjimkou je situace, kdy je potřeba zřízení zástavního práva nebo jiné obdobné jistoty k zajištění peněžité pohledávky vzniklé při snaze o zachování nebo zlepšení společné věci. V takovém případě je nutná dvoutřetinová většina.

Pokud máte zájem rychle a efektivně prodat svůj podíl, kontaktujte nás.  Váš podíl od vás koupíme, nabídneme vám tu nejlepší možnou cenu a zařídíme veškerou administrativu. Exekuce a další omezení na podílu nejsou překážkou.

Plná verze